مهندسی نرم افزار ۹۴

نمرات پروپزال درس مهندسی نرم افزار سال ۱۳۹۴

دانلود

زمان تحویل پروژه نهایی و ارایه تمامی فازها، یک روز بعد از آخرین امتحان پایان ترم خواهد بود