زمان تحویل پروژه ها

سلام

زمان تحویل پروژه های

درس مهندسی نرم افزار ۱۱ تیر ۹ به بعد

برنامه نویسی پیشرفته ۱۱ تیر ۱۲ به بعد و ۱۲ تیر ۸ صبح تا ۱۵

آز پایگاه داده ۱۲ تیر ساعت ۲ به بعد

خواهد بود

 

کسانی که تحویل آز پایگاه و نرم افزار دارند می توانند روز ۱۲ تیر حضور پیدا کننید